Regulamin sklepu

Ogólne warunki sprzedaży w sklepie internetowym Rotomshop.pl

Warunki Ogólne

Oferta naszego sklepu kierowana jest do firm. Ceny w naszym sklepie podawane są w kwotach netto i brutto, ponieważ cena netto, jest domyślna na rynku B2B.

Zamówienia można składać:

 • Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16:00, w soboty oraz w niedziele i święta będą przyjmowane do realizacji następnego dnia roboczego.
 • Za pośrednictwem strony internetowej www.rotomshop.pl
 • Pocztą elektroniczną na adres e-mail [email protected]

Zamówienia nie będą realizowane w wypadku podania niewłaściwych bądź niekompletnych danych przez zamawiającego.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie operatora płatności online Mollie B.V. bądź na rachunku bankowym należącym do Rotom Polska Sp. z o.o. w przypadku zwykłego przelewu bankowego. Przy wyborze opcji płatności gotówką przy odbiorze realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą otrzymania zamówienia przez Rotom Polska Sp. z o.o.

Złożenie zamówienia w sposób określony w ust. 1 pkt 1 jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Zawarciem umowy sprzedaży jest również akceptacja specyfikacji przedstawionej w ofercie wraz ze wszelkimi warunkami i zastrzeżeniami w niej podanymi.

Klient ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia towaru (od momentu podjęcia przesyłki przez kuriera), z następującym zastrzeżeniem: Wszystkie podane w ofercie ceny są cenami netto. Cena netto podawana jest również w podsumowaniu zamówienia. W dokumencie sprzedaży (faktura VAT) do ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawnymi.

 • Zwrot towaru wynikający ze skorzystania z prawa odstąpienia następuje na koszt klienta.

Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany ceny netto określonej w ofercie, w przypadku zmian stawek celnych, podatkowych, wahań kursów walut, gwałtownych wzrostów cen paliwa po uprzednim przesłaniu zmian warunków realizacji zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży oraz możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, jak również zmiany oferowanego asortymentu bez podania przyczyny.

Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów, siły wyższej lub nieprzewidzianych zmian w ofercie. Sprzedawca powiadomi o tym fakcie kupującego w terminie 3 (trzech) dni roboczych od złożenia zamówienia.

Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Sprzedawcy, jak i do Kupującego, i któremu nie mogli Oni przeciwdziałać, działając z należytą starannością. Zdarzeniami siły wyższej są w szczególności: strajk generalny, blokady portów, dróg lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych, lub wyjazdowych, powódź, huragan, i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których Strony nie mogły przezwyciężyć, nie przewidziały i nie mogły przewidzieć, a nadto, które są zewnętrzne w stosunku do nich samych i ich działalności.

 

Produkty oferowane do sprzedaży

Zamówione produkty dostarczamy na adres dostawy wskazany przez kupującego, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Płatność z góry

- zamówienie poniżej wartości 1000 zł – 220 zł netto

- zamówienie powyżej wartości 1000 zł – dostawa  gratis

Dostawa za pobraniem

- zamówienie poniżej wartości 1000 zł - 220 zł netto

- zamówienie powyżej wartości 1000 zł – 220 zł netto

Dostawa towaru następuje w terminie określonym w ofercie. Jednakże termin dostawy ulega przedłużeniu o czas uniemożliwiający dokonanie dostawy, jeżeli: W przypadku zmiany przez sprzedawcę terminu realizacji zamówienia, sprzedawca powiadomi klienta o zmianie terminu realizacji w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia, klient ma prawo do pisemnej rezygnacji w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia.

 • opóźnienie jest wynikiem okoliczności, których nie można było przewidzieć chwili złożenia zawarcia umowy,
 • opóźnienie jest wynikiem okoliczności, na które Sprzedawca nie miał wpływu (siła wyższa) lub
 • opóźnienie było wynikiem jakiegokolwiek działania lub zaniechania Kupującego.

W określonych przypadkach Sprzedawca może zastrzec, że warunkiem wydania towaru jest uiszczenie przez Kupującego przedpłaty (zaliczki). Wydanie towaru Kupującemu następuje z chwilą powierzenia towaru przewoźnikowi Kupującego, a jeżeli transport dokonywany jest bezpośrednio przez Sprzedawcę z chwilą zakończenia rozładunku towaru. Z chwilą wydania towaru Kupującemu, na Kupującego przechodzą wszelkie korzyści oraz ciężary związane z towarem, jak również niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Kupujący jest zobowiązany zapewnić rozładunek towaru w miejscu dostawy. Koszty rozładunku oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru w jego trakcie ponosi Kupujący.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Rotom Polska Sp. z o.o. Komorniki, ul. Polna 19, 55-300 Środa Śląska, [email protected], Telefon: +48 71 381 16 97) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy, które mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. Wysokość tych kosztów wynosi 220 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • Umowy, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Rotom Polska Sp. z o.o. Komorniki, ul. Polna 19, 55-300 Środa Śląska, [email protected], Telefon: +48 71 381 16 99

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta (-ów)/ Nazwa firmy

– NIP firmy

– Adres konsumenta (-ów) / Adres firmy

– Podpis konsumenta (-ów), tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Płatności

Obowiązują cztery rodzaje płatności za zamówione towary:

 • Płatność przelewem tradycyjnym przed wysłaniem towaru do klienta. Płatność należy uregulować na rachunek bankowy Rotom Polska Sp. z o.o. o numerze 74 1050 1038 1000 0022 7489 5883; w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia otrzymany w potwierdzeniu złożenia zamówienia
 • Płatność kartą kredytową poprzez system Mollie B.V. Po kliknięciu klawisza KUPUJĘ I PŁACĘ zostaną Państwo przeniesieni do Centrum Płatności online Mollie B.V gdzie pojawi się odpowiedni formularz do wprowadzenia danych karty kredytowej.
 • Płatność przelewem online przez Dotpay (operator MultiSafepay). Po wybraniu tej opcji i kliknięciu klawisza KUPUJĘ I PŁACĘ zostaną Państwo przekierowani do centrum płatności Dotpay, gdzie po wyborze odpowiedniego banku, będzie możliwość zrealizowania płatności przelewem elektronicznym.
 • Gotówką przy odbiorze przesyłki u kuriera.

Cena sprzedaży i warunki płatności

Faktury VAT są płatne bez jakichkolwiek odliczeń w terminie wskazanym na fakturze. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kupującego lub innych działań podjętych na szkodę Sprzedawcy zastrzega on sobie prawo wstrzymania dostaw do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody w realizacji zamówienia. W wypadku zamówienia towaru, a następnie zaniechania jego odbioru bądź wycofania zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt f oraz ust. 2 pkt d niniejszego regulaminu, Sprzedawca nalicza karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia.

Zastrzeżenie prawa własności

Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności towaru do czasu zapłaty całości ceny sprzedaży przez Kupującego.

Faktury VAT

Każda transakcja udokumentowana jest fakturą VAT, która jednocześnie stanowi podstawę do ewentualnych reklamacji.

Faktura dostarczana jest do Państwa wraz z wysyłanym towarem (naklejona na przesyłkę) lub drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany podczas składania zamówienia. W przypadku zamówienia realizowanego częściowo (zgodnie z informacją podaną w potwierdzeniu zamówienia), faktury będą wystawiane za każdą dostawę częściową oddzielnie.

W formularzu zamówienia należy określić dane odbiorcy faktury oraz adres dostawy zamówionych produktów.

Warunki reklamacji

Sprzedawca udziela kupującemu gwarancji. Jeżeli w ofercie okres gwarancji nie został wydłużony, przyjmuje się, że gwarancja została udzielona na okres 12 (dwunastu) miesięcy.

Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych tkwiących w towarze sprzedanym.

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.

Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia uszkodzonego towaru na własny koszt do miejsca wskazanego przez sprzedawcę, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym towar znajdował się w chwili ujawnienia się wady. W przypadku uznania reklamacji koszt transportu zostanie pokryty przez Sprzedawcę.

Kupujący ma obowiązek ilościowego i jakościowego sprawdzenia dostarczonego towaru w momencie dostawy i w obecności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub uszkodzeń transportowych kupujący ma obowiązek wyraźnego zaznaczenia tego faktu na liście przewozowym. W przypadku braku odpowiedniej adnotacji ryzyko ujawnienia braków ilościowych lub uszkodzeń przechodzi na Kupującego.

Postanowienia końcowe

W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego

W przypadku zaistnienia sporu związanego z zawartą umową, jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w drodze wzajemnych negocjacji, miejscem rozstrzygnięcia sporu jest Sąd.

Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod tym adresem Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).

Kupujący, akceptując Ogólne Warunki Sprzedaży wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę, w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.

Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 25 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).